Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, ανακάλεσε την προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού), με τη δέσμευση ότι εντός της εβδομάδας θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις αυτές. Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση αρρυθμίων και αποκλίσεων από τις σαφείς οδηγίες που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στις αρμόδιες για τις προσλήψεις υπηρεσίες, οι οποίες δεν προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις αυτές. Ουσιαστικά, δεν κατόρθωσαν να υπερβούν πρακτικές και αγκυλώσεις του παρελθόντος, αδυνατώντας να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Τις παρατυπίες διαπίστωσε Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, προκειμένου να διαπιστώσει – στο πλαίσιο δειγματοληπτικής εξέτασης – την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και των αρχών της διαφάνειας, αλλά και να συνδράμει στη διερεύνηση όλων των τυχόν ενστάσεων και καταγγελιών. Κατόπιν τούτου, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανακοίνωσε στους αρμόδιους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων την ανάκληση όλων των προκηρύξεων και την επαναπροκήρυξη των θέσεων με νέα διαδικασία. Η νέα διαδικασία προβλέπει ενιαίο τύπο προκηρύξεων – που είναι ήδη έτοιμος- και εκπόνηση ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος εισαγωγής των στοιχείων για την απόλυτη πλέον εφαρμογή των κριτηρίων του Ν. 2190/1994. Η διαδικασία αυτή προφανώς θα παρατείνει τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες ακόμα, πλην όμως εκτιμήθηκε ότι το μείζον αγαθό είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, την οποία η Κυβέρνηση εννοεί να εφαρμόσει απαρέγκλιτα.

Αναλυτικό σημείωμα σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού διαχρονικά απασχολούσε έναν πολύ μεγάλο αριθμό έκτακτου προσωπικού (συμβασιούχων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για τα αρχαιολογικά και αναστηλωτικά έργα εν γένει. Ο αριθμός αυτός κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 3.500 ωρομισθίους, αριθμός, που στη θερινή περίοδο, οπότε απαιτείται διπλοβάρδια για να παραμένουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι ανοικτοί και προσβάσιμοι στο κοινό περισσότερες ώρες, αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα, κυρίως, των παραλείψεων στην
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (υπάρχουν αυτοί τη στιγμή 4.200 περίπου κενές οργανικές θέσεις στο τέως Υπουργείο Πολιτισμού), αλλά και της φύσεως των αναγκών του Υπουργείου και θα λυθεί στο μεγαλύτερο μέρος του τουλάχιστον, μόνο με την πρόσληψη σταδιακά μόνιμου προσωπικού, όπως είναι και η πρόθεση της Κυβέρνησης, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη και του δυσμενούς δημοσιονομικού πλαισίου στο οποίο κινείται η χώρα.
2. Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτού, που στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζεται ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της εργασίας του, πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα με βάση το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (σε συνδυασμό με τον Ν. 3525/2007) και το κατ` εξουσιοδότηση αυτού του άρθρου (81 του Ν. 1958/1991) εκδοθέν υπ` αριθμόν 99/1992 προεδρικό διάταγμα από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου που εκτελούσαν τα αρχαιολογικά ή αναστηλωτικά έργα. Με το άρθρο 14 παρ. 2 περιπτ. θ` του Ν. 2190/1994 εξαιρούνταν από τη διαδικασία των προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. η πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται να κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για εκτέλεση εργασιών συναφών με την πολιτιστική μας κληρονομιά (π.χ. ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων, αναστηλώσεις μνημείων, συντηρήσεις αρχαιοτήτων ή έργων τέχνης κλπ). Εξάλλου, δυνάμει της ειδικής διάταξης του άρθρου 24 του νόμου αυτού (Ν. 2190/1994) εξαιρούντο της εφαρμογής του ρητά και το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991.

3. Στις 31-12-2009 έληξαν 4.000 περίπου συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του Υπουργείου. Το γεγονός αυτό θαείχε ως συνέπεια την αδυναμία ορισμένων υπηρεσιών να λειτουργήσουν εύρυθμα, να υπολειτουργήσουν ή και να κλείσουν ελλείψει του απαιτούμενου προσωπικού οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της χώρας μας (π.χ. ήδη το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών έχει κλείσει και καταβάλλεται προσπάθεια να ανοίξουν κάποιες αίθουσες με μεταφορά προσωπικού, έχει κλείσει μεγάλο μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών,έκλεισε ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη και για να ανοίξει θα κλείσει λόγω μεταφοράς προσωπικού μεγάλο μέρος (2/3 των αιθουσών) του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν παραλύσει όλες οι υπηρεσίες και ιδίως οι περιφερειακές εφορείες αρχαιοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες), και να παραλύσει σχεδόν η δραστηριότητα του Υπουργείου σ` ό,τι αφορά το αντικείμενο των Αρχαιολογικών Έργων και των Αναστηλώσεων, αν δεν γίνονταν άμεσα προσλήψεις που θα επέτρεπαν την αντικατάσταση όσων εργαζομένων έληξαν οι συμβάσεις τους.

Κατηγορίες: Δελτία τύπου

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Δελτία τύπου