Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4354/2015 που αφορά στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του δημοσίου, η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΠΕ κατηγορίας γίνεται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία.

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου προωθούνται κατά 2 ΜΚ, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου κατά 6 ΜΚ.

Στον βασικό μισθό προστίθενται τα επιδόματα οικογενειακής παροχής (άρθρο 15: 50 ευρώ για 1 παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 για 3 παιδιά, 170 για 4 παιδιά και +70 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον), και απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19: σύμφωνα με παρ. 2, άρθρου 15 του Ν4024/2011).

Για την προσμέτρηση της μισθολογικής εξέλιξης ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης πράξης αναγνώρισης από την εκάστοτε εφορεία. Συνεπώς πρώτο μέλημα όταν προσλαμβανόμαστε σε μια υπηρεσία είναι η κατάθεση της αίτησης πράξης κατάταξης στο μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τα προσόντα μας.