Η πρόσληψη γίνεται από τον οικοπεδούχο, που αναλαμβάνει τα αρχαιολογικά έξοδα είτε α) ως ατομική επιχείρηση (που έχει ή εκδίδει ΑΠΔ) είτε β) ως φυσικό πρόσωπο (με άμεση πρόσληψη ή μέσω της εταιρείας ή μηχανικού του έργου)

Προκειμένου για την πρόσληψη με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, αν αυτή δε γίνει μέσω του μηχανικού ή της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, ο ιδιώτης θα πρέπει να ανοίξει μερίδα στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ). Η διαδικασία είναι η εξής: το φυσικό πρόσωπο απευθύνεται στο Τμήμα Κοινών Επιχειρήσεων στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) της κατοικίας του, και ζητά να ανοίξει μερίδα/ΑΜΕ. Κατόπιν εκτυπώνει το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης από το ΕΡΓΑΝΗ και το καταθέτει χειρόγραφα εντός 3 ημερών.

Για την ασφάλιση και προκειμένου να συμπεριληφθεί ο αρχαιολόγος στην ΑΠΔ των κοινών επιχειρήσεων θα πρέπει η εταιρεία αυτή να έχει ΑΜΕ

Αναλυτικά:

  • Αν ο οικοπεδούχος είναι ατομική επιχείρηση που έχει απογραφεί στο ΕΦΚΑ, τότε χρησιμοποιείται ο ΑΜΕ αυτής για την ασφάλιση του αρχαιολόγου.
  • Αν ο οικοπεδούχος είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς ατομική εταιρεία, τότε η απογραφή διενεργείται από το υποκατάστημα ΕΦΚΑ της περιοχής κατοικίας του. Αν είναι πολλοί οικοπεδούχοι τότε η απογραφή γίνεται στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται το κτίσμα. Σημειώνεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο -εφόσον πρέπει να προσλάβει αρχαιολόγο- έχει την επιλογή είτε να απευθυνθεί στο ΕΦΚΑ και να ανοίξει μερίδα, είτε να ασφαλίσει τον αρχαιολόγο με τη μεσολάβηση μηχανικού/ κατασκευαστικής εταιρείας.

Ο κωδικός ειδικότητας του αρχαιολόγου είναι ο 272210, και το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης το 101.

Σχετικά με τον ΚΑΔ που θα δοθεί στον οικοπεδούχο κατά την απογραφή στον ΕΦΚΑ: ο υπάλληλος θα πρέπει να δώσει κάποιον ΚΑΔ «συμβατικά», δηλαδή ΚΑΔ που να περιλαμβάνει τον κωδικό της ειδικότητας (δλδ. 272210), όπως πχ. ΚΑΔ 4529.