Αντικείμενο της εργασίας του αρχαιολόγου αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο εργολαβίας. Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται ως έργο και κατ αποκοπή. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εργολάβοι, αλλά εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με το ωράριο και τους κανονισμούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό της. Προσλαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την οποία και εποπτεύονται και στην οποία αναφέρονται, όπως ορίζει η νομοθεσία, η οποία και καταστρατηγείται με τη σύναψη συμβάσεων έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν3028/2002 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου (επισυνάπτεται). Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.

Με αφορμή πρόσφατα κρούσματα από εργοδότες οι οποίοι ζητούν από αρχαιολόγους να απασχοληθούν σε αρχαιολογικά έργα με δελτίο, σημειώνουμε πως όταν κάποιος συνάδελφος εργάζεται με σύμβαση έργου και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, δεν έχει ΕΦΚΑ, αλλά πληρώνει ο ίδιος την ασφάλισή του στο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Επιπλέον, πληρώνει 20% φόρο και 23% ΦΠΑ, καθώς και διάφορα τέλη, όπως τον φόρο επιτηδεύματος και την περαίωση. Επίσης, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, ούτε άδειες, αποζημίωση απόλυσης και επίδομα ανεργίας μετά την απόλυση. Εργαζόμενος με δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν έχει ωράριο, καθώς συνάπτει σύμβαση εργασίας παράδοσης ορισμένου έργου σε συμφωνημένο χρόνο και υποχρεούται να παραδίδει ορισμένο χρόνο ανά διαστήματα.

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να αντισταθούμε. Δεχόμενοι το «μπλοκάκι» συμβάλλουμε στην καθιέρωσή του και δυσχεραίνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης της απαράδεκτης αυτής πρακτικής.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε μορφή PDF