Όλες οι αρχαιολογικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και της παρακολούθησης των εκσκαφών, διενεργούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄):

 Αρ. Φύλλου 153

28 Ιουνίου 2002

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3028

 Άρθρο 37: Σωστικές ανασκαφές

 1. Η ανασκαφή για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύ­πτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ι­διωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγο­νότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική α­νασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία.

 

2. Για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται οπό την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία και δεν έχει παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης των εκθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39.

3. Η Υπηρεσία οφείλει να μεριμνά για τη συντήρηση και τη φύλαξη των ευρημάτων σε συνεργασία με ειδικούς ε­πιστήμονες, τεχνικούς και συντηρητές, για τη φύλαξη της περιοχής που έχει ανασκαφεί, καθώς και για τη λήψη μέ­τρων ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων. Για τη διατήρη­ση των ακινήτων ευρημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.

4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρό­σβαση ειδικών επιστημόνων στο χώρο της ανασκαφής υ­πό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.

5. Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άμεσης διάσωσης εφαρμόζονται οι διατά­ξεις του προηγούμενου άρθρου.

 6. Η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο υ­πό την έννοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α), όπως αυτός ι­σχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισμού μεγα­λύτερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε). Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση καλύπτει και το κόστος συντή­ρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργου προϋπολογισμού μικρό­τερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε), μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, με α­πόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.

Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αφορούν την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 15 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), αλλά και τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄):

 

Κατηγορίες: Νομοθεσία

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Νομοθεσία