Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Τ.Θ. 30084, Τ.Κ. 10033, ΑΘΗΝΑ

Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501

Email: sekarchaeologists@gmail.com.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) αποτελεί πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, αναγνωρισμένο με την υπ’αρ. 1118/1995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέν στην οικεία στήλη του Βιβλίου Αναγνωρισμένων Σωματείων υπ’ αυξ. αρ. 19979 και με καταστατικό εγκεκριμένο με την υπ’αρ. 3898/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιδρύθηκε το 1996, με την αρχική επωνυμία Σ.Α.Ε.Σ.Ι.Τ.-Ο.Τ.Α. (Σύλλογος Αρχαιολόγων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Έχει τοπικά παραρτήματα με έντονη δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, όπως το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, το Παράρτημα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα και το Παράρτημα Κέρκυρας. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να εγγραφούν οι πτυχιούχοι αρχαιολόγοι που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται είτε στον ιδιωτικό, είτε στον Δημόσιο Τομέα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια εν γένει, με κάθε σχέση εργασίας, πλην μόνιμης.

Έχει εντάξει έως τώρα περισσότερα από 1850 μέλη που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα αρχαιολογικά έργα (αυτοψίες, εκσκαφές, ανασκαφές, καταγραφή και ταξινόμηση του αρχαιολογικού υλικού), τα οποία διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα, υπό την άμεση εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την χρηματοδότηση Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών εργολάβων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Η αναγνώριση της προσφοράς των Εκτάκτων Αρχαιολόγων είναι καθολικά αποδεκτή στους κύκλους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς χάρη στις προσπάθειες τους αποπερατώθηκαν τα Ολυμπιακά και τα μεγάλα δημόσια έργα (όπως είναι το Μετρό, το Τραμ, η Εγνατία Οδός), ενώ συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια έργα και στις σωστικές ανασκαφές των ιδιωτικών οικοπέδων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153).

Ο Σ.ΕΚ.Α. από την ίδρυσή του, διαφυλάττει και προασπίζεται τα συλλογικά επαγγελματικά, οικονομικά και ασφαλιστικά συμφέροντα των μελών του. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών διαπραγματεύεται και υπογράφει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Σ.ΕΚ.Α. και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που αποτελούν τους κύριους εργοδότες των μελών. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει τα θεμελιώδη εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα των έκτακτων αρχαιολόγων καθορίζοντας το μισθό και τα επιδόματα που δικαιούνται. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να την τηρούν και την δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον αυτά προσκομίσουν βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας. Ο Σ.ΕΚ.Α. παρέχει ενημέρωση και προσφέρει στήριξη στα μέλη του σχετικά με τα όποια εργασιακά ζητήματα αντιμετωπίσουν.

Ο Σ.ΕΚ.Α. αγωνίζεται για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, αλλά και για την προστασία των αρχαιοτήτων και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατυπώνοντας τα αιτήματα του προς το ΥΠ.ΠΟ. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Πάγιο αίτημα του Συλλόγου είναι η μονιμοποίηση όλων των αρχαιολόγων που εργάζονται στα αρχαιολογικά έργα, δεδομένου της έλλειψης ικανού αριθμού επιστημονικού προσωπικού, γεγονός που καταδεικνύεται και από την πρόσληψη σε σταθερή βάση συμβασιούχων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το καταστατικό του Συλλόγου μας