Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΣΕΚΑ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) βαδίζει στη δρομολογημένη διεκδίκηση υπογραφής καινούριας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και καλεί τα μέλη του σε αγωνιστική συσπείρωση στον Σύλλογο. Μπροστά στην προσπάθεια αυτή, ο Σ.ΕΚ.Α. επιθυμεί να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα ακόλουθα:

α) Συγκέντρωση υπογεγραμμένων συμβάσεων από τα μέλη μας

Το ΔΣ του ΣΕΚΑ ζητά από όλους τους συναδέλφους που έχουν εργαστεί με τη Συλλογική Σύμβαση του ΣΕΚΑ την τελευταία 4ετία να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (sekarchaeologists@gmail.com) αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασή τους.

Το αρχείο με τις συμβάσεις που θα συγκροτηθεί αφενός θα αποτελέσει επιχείρημα προς το κύρια συμβαλλόμενο μέρος για την υπογραφή καινούριας ΣΣΕ (Σ.Α.Τ.Ε.) για την ισχύ και τη γενικευμένη αναγνώριση και αποδοχή της σύμβασης εργασίας μας σε όλη την επικράτεια, αφετέρου θα αξιοποιηθεί στο προσεχές διάστημα για την υποστήριξη όλων των μελών του Σ.ΕΚ.Α. που διεκδικούν να εργαστούν με τους όρους που προβλέπει η σύμβασή μας.

Προφανώς, όσο πιο πρόσφατες είναι οι συμβάσεις που θα μας αποσταλούν, τόσο πιο αξιοποιήσιμες καθίστανται. Σημειώνουμε ότι έχει αξία να προωθηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου ακόμα και οι συμβάσεις εκείνες που έχουν υπογραφεί με όρους που ταυτίζονται ή προσεγγίζουν εκείνους που προβλέπει η σύμβαση του Συλλόγου μας, έστω κι αν ο ΣΕΚΑ δεν αναφέρεται ρητώς στις συμβάσεις αυτές.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των μελών μας που αναγράφονται στις συμβάσεις θα προστατευτούν και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

β) Ισχύς Συλλογικής Σύμβασης ΣΕΚΑ

Η Συλλογική Σύμβαση του Συλλόγου μας βρίσκεται σε ισχύ και αποτελεί το βασικό νόμιμο τρόπο, με τον οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι έκτακτοι αρχαιολόγοι που απασχολούνται σε ιδιωτικά έργα σε όλη την επικράτεια. Καθώς η σύμβαση δεν έχει ανανεωθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 6/2012, από τις 14 Μαΐου 2013 περικόπτονται μόνο ορισμένα επιδόματα και επ’ ουδενί καταργούνται οι όροι της. 

Συγκεκριμένα, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012), «4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.» 

Συνεπώς, συνεχίζουν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. του Σ.ΕΚ.Α. «που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας», τόσο για όσους ήδη εργάζονται, όσο και για τους νεοπροσληφθέντες, καθώς δεν γίνεται πουθενά τέτοιος διαχωρισμός. Οι όροι της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) πουθενά δεν επιβάλλουν υποχρεωτικά τον κατώτερο μισθό αυτοδικαίως σε όλους τους εργαζόμενους

Την ισχύ της σύμβασης του Σ.ΕΚ.Α. καταδεικνύει η κανονιστική δέσμευση της από μικρές και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που συνεχίζουν να την εφαρμόζουν κατά την πρόσληψη νεοπροσληφθέντων αρχαιολόγων, είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά έργα και μετά τη 14η Μαίου 2013, ημερομηνία τυπικής λήξης πολλών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παραδείγματα προσλήψεων μετά τις 14/5/2013, όπου οι αποδοχές των αρχαιολόγων ορίζονται από τη ΣΣΕ του ΣΕΚΑ, αποστέλλει ο Σύλλογος σε κάθε ενδιαφερόμενο.

κωδικοποιημένα:

Η Συλλογική Σύμβασή μας ισχύει στο ακέραιο, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διεκδικούμε την επικαιροποιημένη υπογραφή της.

Σε ό,τι αφορά στις μεικτές αποδοχές μας, από τον σχετικό πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (http://www.seka.net.gr/s/o-sullogos-mas/ergasiaka) διευκρινίζουμε ότι ισχύουν όλα τα κλιμάκια κανονικά. Επαναλαμβάνουμε ότι τα έτη προϋπηρεσίας μας (και η τοποθέτησή μας στα αντίστοιχα κλιμάκια) υπολογίζονται με βάση το έτος λήψης πτυχίου, και όχι με βάση τα ένσημα και τις βεβαιώσεις που έχουμε συγκεντρώσει.

Στα τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί τρία επιδόματα, εκείνα των «ξένων γλωσσών», «βιβλιοθήκης» και «αρχαιολογικών ερευνών».

Στην ιστοσελίδα μας, και στις ενότητες «ο Σύλλογός μας» > «εργασιακά», μπορούν επίσης να αναζητηθούν τόσο η θετική «γνωμοδότηση της ΓΣΕΕ» για την ισχύ της Συλλογικής σύμβασης του ΣΕΚΑ, όσο και ένα πρότυπο σύμβασης εργασίας «εξαρτημένης σχέσης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη».

γ) Σύννομοι τρόποι και όροι εργασίας των έκτακτων αρχαιολόγων

Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι προσλαμβάνονται για την εκτέλεση αρχαιολογικού έργου (επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών, σωστική ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση κ.ά.):

Αντικείμενο της εργασίας του αρχαιολόγου αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο εργολαβίας. Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται σαν έργο και κατ’ αποκοπή. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εργολάβοι, αλλά εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με το ωράριο και τους κανονισμούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό της. Προσλαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την οποία και εποπτεύονται και στην οποία αναφέρονται, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν3028/2002 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου. Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις