Π.Δ. 99/18/24.3.92. (ΦΕΚ 46 Α’-Διόρθωση Σφάλματος. στο ΦΕΚ-66Α/92)

 Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ -Γενικές διατάξεις

 ‘Άρθρο 10 : Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

(Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010). Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 42. 4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.”)

 1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν έργα και εργασίες με αυτεπιστασία, εκτός από την διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλ. τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας εποχιακού ή πρόσκαιρου ωρομισθίου προσωπικού που είναι αναγκαίο και κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/91.

(Κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 2026/1992(Α/43): “Το προσλαμβανόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού ωρομίσθιοπροσωπικό,

ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσληψης, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται σε εκτέλεσή του, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου αυτού”).

Το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται αμείβεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ Α’ 27), σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται δια της Υπηρεσίας, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για εκτέλεση επί μέρους εργασιών ή μελετών.

“2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.” (Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992, όπως είχε τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3525/2007 (ΦΕΚ16/Α) ,αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010))

3. Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχου έργου, καταβάλλεται δε και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 65/1973 “Περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων” η κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1735/87, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, εν γένει μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 263/87.

Κατηγορίες: Νομοθεσία

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Νομοθεσία