Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Σ.Ι.Τ.-Ο.Τ.Α.)», με έδρα την Αθήνα.

β) Ο Σύλλογος συγκροτεί τοπικά παραρτήματα στις στενότερες περιφέρειες όπου εργάζονται πάνω από 20 μέλη του πλην του Νομού Αττικής.

γ) Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα κυκλικό και περιέχει την πλήρη επωνυμία του Συλλόγου

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ» και το «έτος ίδρυσης 1996» στο κέντρο.

δ) Οι σφραγίδες των τοπικών παραρτημάτων του Συλλόγου, εκτός από την πλήρη επωνυμία του Συλλόγου, στο εσωτερικό τους θα αναγράφουν και την επωνυμία του παραρτήματος.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Συλλόγου είναι η οργάνωση των μελών σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του Συνδικαλιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος με στόχο:

α. Την διαφύλαξη και προαγωγή των συλλογικών επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

β. Την επιστημονική επιμορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του.

γ. Την εξύψωση του έργου και της προσφοράς τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, την καλλιέργεια της αρχαιολογικής επιστήμης και την προσπάθεια διαφύλαξης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

δ. Την συνεργασία με άλλα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προάσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια για την επίτευξη κοινών σκοπών στην κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων του αρχαιολογικού κλάδου και βελτίωσης των παρεχομένων επιστημονικών υπηρεσιών.

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, τις οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει.

β) Συντονίζει τις ενέργειές του με άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς κλπ. για προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π. για την επιστημονική ενημέρωση τόσο των μελών, όσο και της κοινής γνώμης, γενικότερα.

δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει την βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει την δράση του με άλλα Σωματεία στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των.

στ) Προβαίνει σε διαβήματα προς τις διοικητικές αρχές.

ζ) Οργανώνει πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ., δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ. και γενικά σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

η) Ιδρύει Ταμείο Αλληλοβοήθειας, για Απεργιακό Ταμείο και συνεταιρισμούς για την υλική βοήθεια και συμπαράσταση των μελών του και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη αυτή και τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με κανονισμό που θα εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 4: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του, το ύψος της οποίας καθορίζεται από Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από ημεδαπά και αλλοδαπά ταμεία και περισσεύματα από εορτές, παραστάσεις, εκδρομές
 2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.
 3. Τα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται: α) για έξοδα λειτουργίας του γραφείου του, β) για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, γ) για την έκδοση περιοδικού και εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου, δ) για έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Δ.Σ., του Ε.Σ. και των αντιπροσώπων, και ε) για κάθε άλλη ανάγκη του Συλλόγου που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του.

Άρθρο 5: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων είναι πανελλήνιο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από πτυχιούχους αρχαιολόγους, με πτυχίο που έχει ληφθεί από ημεδαπά πανεπιστήμια ή από αλλοδαπά, εφόσον έχει αναγνωρισθεί η ισοτιμία του, που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται ως αρχαιολόγοι, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο Δημόσιο Τομέα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια εν γένει, με κάθε σχέση εργασίας, εκτός μόνιμης σχέσης ή Σύμβασης Αορίστου Χρόνου με το Δημόσιο.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και οι εργαζόμενοι αρχαιολόγοι που μετά την απόλυσή τους εξακολουθούν να διεκδικούν με οποιοδήποτε τρόπο την απασχόλησή τους.

 • Για την εγγραφή μέλους καταβάλλεται ποσό το οποίο θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν συμψηφίζεται στην ετήσια συνδρομή, η καταβολή της οποίας τους δίδει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης επιστήμονες που πρόσφεραν εξαιρετική επιστημονική, πνευματική συνδικαλιστική δράση με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και του Αρχαιολογικού συνδικαλισμού. Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ. μετά από άδεια της Γ .Σ. των μελών.
 • Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο και σε ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή η αποχώρησή του από αυτό πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 6: ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δ.Σ. και μετά την καταβολή της συνδρομής του έτους της εγγραφής στο Σύλλογο. Εάν το Δ.Σ. δεν απαντήσει σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, τότε ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται αυτοδικαίως. Εάν το Δ.Σ. αρνηθεί την εγγραφή τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., να παίρνουν τον λόγο σ’ αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκθέτουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο καταβάλλοντας την συνδρομή τους μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. Μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων μπορούν τα μέλη να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει Καταστατικό.

Άρθρο 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 1. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/4 των μελών του Συλλόγου προς την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για τη διαγραφή αν σ’ αυτή παρίσταται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με πλειοψηφία των 2/3 αυτών ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής.
 2. Η διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει μόνο:

α) Όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή όταν εναντιώνεται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του κλάδου.

β) Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου ή παρακωλύει την λειτουργία του.

 • Η απόφαση για την διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ. , αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί εγγράφως και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.
 • Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου διαγραφής για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γ.Σ. να πάρει απόφαση. Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από τη Γ.Σ. την επανεγγραφή του στο Σύλλογο μετά την πάροδο του χρόνου της διαγραφής του.

Άρθρο 9: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή μέχρι την ημέρα εκείνη και μέχρι τέλους του έτους των οφειλομένων συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

Άρθρο 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

α) Να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., είτε είναι τακτική, είτε έκτακτη.

β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και μέσα από Γενικές Συνελεύσεις να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες εργασίας που απαρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη, αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 11: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου

Άρθρο 12: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, είναι τα ανώτατα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου.
 2. Στη διάρκεια του συνδικαλιστικού έτους γίνεται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση και μία (1) Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
 3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και ενέργειές του, γίνεται οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την όλη δράση του Δ.Σ.

Γίνεται κριτική των πεπραγμένων και ακολουθεί η ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών και του προϋπολογισμού του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Η ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων είναι φανερή.

 • Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση συγκαλείται αποκλειστικά και εκλέγει πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη μετά την εκλογή του Προεδρείου της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής για το Δ.Σ. και της E.E., όπως αυτή ορίζεται το άρθρο 18.
 • Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών. Την Κλήρωση διενεργεί δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε περίπτωση κλήρωσης υποψηφίου επαναλαμβάνεται η κλήρωση ως προς αυτόν.
 • Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δικαιούται ο Σύλλογος θα καθορίζεται από το Καταστατικό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Άρθρο 13: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη Γενική Συνέλευση.
 2. Στις προσκλήσεις αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, να τροποποιεί την Η.Δ., να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα.

Άρθρο 14: ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον από αυτά.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με νέα πρόσκληση και με τα ίδια θέματα. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η νέα Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε οκτώ (8) ημέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώνει τον παραπάνω αριθμό μελών η προγραμματισθείσα

Γενική Συνέλευση διαλύεται. Τότε με απόφαση του Δ.Σ. αυτή μπορεί να μετατραπεί σε συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.

 • Όλες οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία και όπως ορίζει ο Νόμος.
 • Τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από την τακτική Γ.Σ. και την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του εκάστοτε Δ.Σ. η ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα πρακτικά των Γ.Σ. κρατεί και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Τις εργασίες της τακτικής Γ.Σ., όπου λογοδοτεί το απερχόμενο Δ.Σ., διευθύνει ο Πρόεδρος του τριμελούς Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία και με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Τα πρακτικά σ’ αυτή τη Γ.Σ. κρατεί ο Γραμματέας του Προεδρείου, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο αυτού τα υπογράφει.
 • Σε κανέναν δεν δίνεται ο λόγος, αν δεν γραφεί προηγουμένως στον κατάλογο των ομιλητών και δεν μπορεί να μιλήσει πριν τη σειρά εγγραφής του. Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., στα οποία δίνεται υποχρεωτικά ο λόγος; όταν το ζητήσουν. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τις Γ .Σ. ως τη στιγμή της ψηφοφορίας για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.
 • Αν ο κατάλογος των ομιλητών για ένα θέμα είναι μεγάλος, η Συνέλευση μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές.
 • Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία., αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών γι’ αυτό το θέμα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση, είναι άκυρη.
 • Είναι έγκυρη απόφαση χωρίς εξάντληση του καταλόγου των ομιλητών, αν οι δικαιούμενοι υπόλοιποι να μιλήσουν παραιτηθούν από το δικαίωμά τους αυτό.
 • Κάθε πρόταση στη Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση η ψηφοφορία δεν γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο της, αν δεν είναι γραπτή.
 • Μέλη τα οποία δεν τηρούν την διαδικασία συζήτησης και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο και αν εξακολουθούν, τους αφαιρείται ο λόγος.

Άρθρο15 : ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Έκτακτη Γενική συνέλευση συγκαλείται:

α) Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.

β) Όταν ζητείται με αίτηση από το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

γ) Όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ ή τίθεται θέμα πρότασης μομφής εναντίον μέλους του Δ. Σ. και εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Η απόφαση για έκπτωση του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ του αριθμού των παρόντων μελών του, πρέπει δε να παρευρίσκονται κατά την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Αν η Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες με το ίδιο θέμα Ημερήσιας Διάταξης. Αν και πάλι η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία με παρουσία του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ματαιώνεται και δεν συγκαλείται Τρίτη. Σ’ αυτή τη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα πρακτικά κρατεί ο Γραμματέας του Ε.Ε.

 • Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση με πρόσκληση προς τα μέλη και εφόσον παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε τρείς (3) ημέρες, η οποία πραγματοποιείται αν παρευρίσκεται το 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση με απαρτία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώνει τον παραπάνω αριθμό μελών η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση διαλύεται και είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.
 • Η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για τις τακτικές Γ.Σ. ισχύει και για τις έκτακτες.
 • Όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των μελών της, ο χρόνος σύγκλησής της καθορίζεται από τα μέλη που τη συγκαλούν στα χρονικά όρια των 10-15 ημερών.
 • Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται από εκείνους που συγκαλούν τη Συνέλευση.

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες των Γ.Σ. υποβάλλονται γραπτώς στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποφαίνεται για το βάσιμό ή μη της ένστασης.

Άρθρο 16: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 17: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που προσμετρείται στην έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 και της διάλυσης του Συλλόγου, τροποποίησης του Καταστατικού και απόφασης εγγραφής µέλους, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε. καθώς και αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και άλλα προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται µε ονομαστική κλήση ή µε ανάταση του χεριού εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα µε την περίπτωση. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. η απόφαση λαμβάνεται δι’ ανατάσεως της χειρός.

Άρθρο 18: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Η εκλογή του Δ.Σ., της Ε.Ε. του Συλλόγου και των αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία γίνεται µε το σύστημα της αρχής της πλειοψηφίας.
 2. Όταν πρόκειται για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται µε αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.

Όταν πρόκειται για την εκλογή αντιπροσώπων για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι, µε αλφαβητική επίσης σειρά.

 • Κάθε υποψήφιος συνεργάζεται µε το προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να υποβάλλει υποψηφιότητα στο Δ.Σ. του Συλλόγου δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τις Εκλογές και μέχρι τις 20.00 µ.µ. Το Δ.Σ. µε την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συνέρχεται και συντάσσει πρακτικό ανακηρύξεως υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες για τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές υποβάλλονται στις απελθούσες Διοικούσες Επιτροπές, κατ’ αναλογία των άνω.

 • Οι αρχαιρεσίες, τόσο για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., όσο και για την εκλογή αντιπροσώπων, μπορούν να διεξαχθούν κατά την ημέρα των εκλογών στα γραφεία του Συλλόγου, από τις 9:30 έως τις 20:00, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που ορίζεται από το Μ.Π.Α. Την ίδια μέρα και ώρα διεξάγονται οι εκλογές για ανάδειξη του άνω οργάνου και αντιπροσώπων στα γραφεία των Τοπικών Παραρτημάτων ή στους χώρους εργασίας µε Δικαστικούς Αντιπροσώπους που ορίζονται από τα οικεία Μονομελή Πρωτοδικεία.
 • Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων ανάλογα µε τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοδυναμίας για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση.
 • Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνονται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε λευκό φάκελο.
 • Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Δ.Σ. θα γράφει στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή της Ε.Ε., θα γράφει στο πάνω μέρος του με κεφαλαίο γράμματα «ΈΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.

Το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών θα γράφει στο πάνω μέρος

«ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ» και την επωνυμία του παραρτήματος αυτού και θα ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.

Επίσης και το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των αντιπροσώπων θα γράφει στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και θ’ ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπρόσωπων.

 • Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλέ ή μαύρο στυλό διαρκείας μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε. μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τους αντιπροσώπους και μέχρι δύο (2) σταυρούς για τις τριμελείς Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τις πενταμελείς Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ’ αποτελέσει λόγο ακυρότητάς του. Το λευκό ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο.

Άρθρο 19: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Οι Εκλογές διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα στην έδρα και σε όλα τα τοπικά παραρτήματα του Συλλόγου, παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων που ορίζονται από τα αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία.
 2. Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές, ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των μελών κάθε παραρτήματος που διενεργείται από τον ορισθέντα Δικαστικό Αντιπρόσωπο και φροντίζουν να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
 3. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στη κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
 • Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών αποστέλλονται την ίδια ή την επόμενη μέρα των εκλογών τηλεγραφικώς από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους των παραρτημάτων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που θα έχει έδρα την Αθήνα. Εντός δύο ημερών, αποστέλλεται ταχυδρομικά και ο σάκος με το εκλογικό υλικό και το πρακτικό της τοπικής εφορευτικής επιτροπής.

Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

 • Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
 • Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο απερχόμενο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών ή να το παραδώσει στο νέο Δ.Σ.
 • Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται γραπτές στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη αυτών.

Άρθρο 20: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σύλλογο διοικεί ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία για δύο (2) χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.
 • Τα τοπικά παραρτήματα του Συλλόγου διοικούνται από:

α. Τριμελή (3) Διοικούσα Επιτροπή, όταν έχουν από 20 έως 50 εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

β. Πενταμελή (5) Διοικούσα Επιτροπή, όταν έχουν από 50 και άνω.

 • Οι άνω Διοικούσες Επιτροπές συγκροτούνται σε σώμα κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.
 • Για το Νομό Αττικής, χρέη Διοικούσας Επιτροπής εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Άρθρο 21: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία.

 • Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με φανερή ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία του επόμενου πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να είναι προφορική, τηλεφωνική και ταχυδρομική.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποιο αξίωμα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για δεύτερη και για τρίτη φορά. Εάν και πάλι εξακολουθεί η ισοψηφία λύεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία άλλη ημέρα.
 • Η εκλογή για τις θέσεις στο Δ.Σ. απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται αυτός που έχει τη σχετική πλειοψηφία.
 • Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο (2) Διοικητικών Συμβουλίων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 22: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
 2. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με τον Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης ή απευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται από τα μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων. Η λευκή ψήφος θεωρείται αρνητική. Η ώρα και η ημέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη.
 • Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει συνεχώς από τις συνεδριάσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αδύνατη η παρουσία μέλους ή μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας, τα απόντα μέλη, διατυπώνοντας εγγράφως την αδυναμία τους, μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. εξ αποστάσεως υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να διατίθεται σύστημα συνεχούς ακουστικής ή και οπτικής επαφής και επικοινωνίας, β) να τηρούνται και ηχογραφημένα πρακτικά,

γ) να επιτραπεί η συμμετοχή του απόντος ή των απόντων μελών του Δ.Σ. από τα λοιπά, παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. και

δ) σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά της σύγκλησης του Δ.Σ. πρέπει να υπογράφονται και από τα μέλη που δεν παραβρέθηκαν, αλλά συμμετείχαν με τον ανώτερο τρόπο.»

Άρθρο 23: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τα: ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η όποια συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ειδικότερα της περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
 4. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ. οι οποίες μπορεί να ενισχύονται και από μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα.
 5. Παρέχει στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και τις άλλες Ενώσεις της χώρας κάθε πληροφορία που της ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
 6. Κινητοποιεί τα μέλη της σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου.
 7. Συνεργάζεται και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό, της επόμενης χρονιάς.
 8. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
 9. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
 10. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Άρθρο 24: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οι Διοικούσες Επιτροπές των Τοπικών Παραρτημάτων δεν είναι αποφασιστικά όργανα, αλλά υποβοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του ίδιου.

Τα καθήκοντά τους ορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν κυρίως την εγγραφή νέων μελών, την είσπραξη των συνδρομών, τη διάδοση των επισήμων θέσεων του Συλλόγου, τη συγκέντρωση και διαβίβαση απόψεων των μελών στο Δ.Σ., τη σύγκληση τοπικών ενημερωτικών Συναντήσεων κ.λπ., καθώς και κατ’ εξαίρεση, την εκπροσώπηση του Δ.Σ. και τη σύνταξη και αποστολή εγγράφων σε ειδικές περιπτώσεις τοπικού ενδιαφέροντος, ύστερα από ειδική εξουσιοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 25: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στο Σύλλογο. Δεν επιτρέπεται επίσης να συνάπτει με τον Σύλλογο οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή.

Άρθρο 26: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση που το μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του ψηφοδελτίου.
 2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. µέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση µε μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.
 3. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Κάθε παραίτηση µέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται εγγράφως.

Άρθρο 27: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους (δικαστικές, διοικητικές και όλες γενικά τις αρχές και επιστημονικές, εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές) αυτοπροσώπως.
 2. Εκπροσωπεί με τον Γραμματέα τον Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.
 3. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα έντυπα πληρωμής.
 4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και διευθύνει τη συζήτηση.
 5. Ασκεί εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 28: Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία του.
 2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο για ορισμένα από τα καθήκοντά του με ειδική ανάθεση του Προεδρείου, που καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Δ.Σ.

Άρθρο 29: Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Γραμματέας συνεκπροσωπεί με τον Πρόεδρο το Σύλλογο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος.
 2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα.
 3. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των κοινών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Ε.Σ. και βοηθάει στη σύνταξη του πρακτικού των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Κρατεί το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων.
 5. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την Γενική Συνέλευση.
 6. Φροντίζει τις εκδόσεις του Συλλόγου, την αποστολή κάθε εντύπου στα μέλη και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση, ενέργεια εκτός Συλλόγου, σχετική με τους σκοπούς του και τα συμφέροντα του κλάδου.

Άρθρο 30: Ο ΤΑΜΙΑΣ

 1. Ο Ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους τακτικούς πόρους του Συλλόγου και. με διπλότυπες αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών, ύστερα από έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου θεωρημένα από το Πρωτοδικείο και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
 3. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., διαχειρίζεται ποσό όχι μεγαλύτερο του 1/10 των ετήσιων δαπανών και καταθέτει το επί πλέον ποσό στην Τράπεζα για λογαριασμό του Συλλόγου. Το πόσο που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Δ.Σ.
 4. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
 5. Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από δυο (2) μήνες, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος Ταμίας.

Άρθρο 31: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την εποπτεία του Συλλόγου ασκεί τριμελές (3) Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται ταυτόχρονα µε την εκλογή του Δ.Σ. για μονοετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Η εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ. Εκτός από τα τρία (3) τακτικά µέλη εκλέγονται και αναπληρωματικά.

 • Η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των µελών του µε ανάλογο τρόπο που γίνεται και του Δ.Σ.
 • Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνεται, η δε αναπλήρωση γίνεται όπως ακριβώς και του Δ.Σ. που ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.
 • Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου: α) τακτικά ύστερα από απόφασή του ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, β) έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και µε απόφασή του, γ) όταν καλείται από το Δ.Σ. και δ) όταν καλείται από δύο (2) µέλη του.
 • Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των µελών της Ε.Ε. και την ανακοινώνει μαζί µε την πρόσκληση στα µέλη της Ε.Ε. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση.

Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία αν παρευρίσκονται και τα τρία µέλη του. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.

 • Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των µελών της Ε.Ε. που γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου το ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 32: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι ο Διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. του Συλλόγου, καθώς και η παραπομπή υπόθεσης εναντίον µελών του Δ.Σ.
 2. Ο Διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στη θητεία του Δ.Σ. και συντάσσει ειδική έκθεση που παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων µελών και αποφασίζει έγκυρα µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 34: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται µόνο από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’

αυτό τον σκοπό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων µελών. Η απόφαση περί διαλύσεως λαμβάνεται έγκυρα όταν υπάρχει πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 35

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται και λύνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πάντοτε σύμφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου ν.1264/82 περί Σωματείων και Συλλόγων.

Άρθρο 36

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα και προήλθε μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών µελών της, καθώς και μετά την τροποποίηση του στην Καταστατική Γενική Συνέλευση. Αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο Συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αθήνα, 15.10.2011

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Κουτής Παναγιώτης

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Αναστασιάδου Παρασκευή

Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο του καταστατικού σε μορφή PDF όπως επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο