Ενημέρωση για Πρόσληψη, Μισθολογική κατάταξη και Δικαιολογητικά προσωπικού ΙΔΟΧ σε έργα αυτεπιστασίας

 

A) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Επειδή δεχόμαστε καταγγελίες σχετικά με προβλήματα στην μισθολογική κατάταξη του προσωπικού του ΥΠΠΟΑ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4354/2015 (βλ. επισυναπτόμενο 1) ο οποίος αφορά στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του δημοσίου, η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΠΕ κατηγορίας γίνεται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλουπροωθούνται κατά 2 ΜΚ, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου κατά 6 ΜΚ. Στον βασικό μισθό προστίθενται τα επιδόματα οικογενειακής παροχής (άρθρο 15: 50 ευρώ για 1 παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 για 3 παιδιά, 170 για 4 παιδιά και +70 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον), θέσης ευθύνης (άρθρο 16), αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσης εργασίας (άρθρο 17- αναμένεται έκδοση σχετικού ΠΔ), επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18: βάσει παλαιότερων σχετικών ΚΥΑ) και απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19: σύμφωνα με παρ. 2, άρθρου 15 του Ν4024/2011).

Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν. 4354/2015 από το Υπουργείο Οικονομικών (βλ. επισυναπτόμενο 2) η οποία μεταξύ άλλων ορίζει τον τρόπο της μισθολογικής κατάταξης του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016.

Με δεύτερη ερμηνευτική εγκύκλιο (βλ. επισυναπτόμενο 3), το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διευκρινήσεις και “Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.” εξηγώντας τι ισχύει με την κατάταξη και εξέλιξη του εν θέματι προσωπικού, αναφορικά και με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του καθώς και των τίτλων σπουδών του .

Επισημαίνουμε ότι έπειτα και από την έκδοση του ν.4369/2016 (παρ. 4, άρθρο 26, σελ. 986-987) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα στη μισθολογική κατάταξη (βλ. επισυναπτόμενο 4).

Παραθέτουμε όλες τις Διατάξεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε έργα τρίτων (εργολάβους εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων) υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ως πραγματικής δημόσιας προϋπηρεσίας, στο επισυναπτόμενο 5.

Σε κάθε περίπτωση για την προσμέτρηση της μισθολογικής εξέλιξης ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης πράξης αναγνώρισης από την εκάστοτε Εφορεία.

Συνεπώς πρώτο μέλημα όταν προσλαμβανόμαστε σε μια υπηρεσία είναι η κατάθεση της αίτησης πράξης κατάταξης στο μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τα προσόντα μας.

Σημειώνουμε πως οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση στην υπηρεσία για την αναγνώριση και προσμέτρηση του/των μεταπτυχιακού/ων τίτλου/ων στη μισθολογική τους κατάταξη. Και σε αυτήν την περίπτωση ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης!

Θα θέλαμε, τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι από 1/1/2018 λήγει το «πάγωμα» της μισθολογικής εξέλιξης για το υπηρετούν προσωπικό. (=δεν προσμετράται η διανυθείσα προϋπηρεσία κατά το διάστημα των ετών 2016-2017). Το ανωτέρω αφορά στο υπηρετούν προσωπικό κατά την έναρξη του νέου μισθολογίου Ν.4325/2015 και όχι στο νεοπροσληφθέν προσωπικό και ΜΟΝΟ για το διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017. Ωστόσο, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες να μην προσμετρούν την προϋπηρεσία τόσο στο ανωτέρω διάστημα όσο και μεγαλύτερο, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε σχετικά τον Σύλλογο.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, επισημαίνει τα λάθη και τις παρατυπίες και διεκδικεί την ορθή κατάταξη του προσωπικού με την προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας του και τα επιδόματα που δικαιούται.

Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και την δικαίωση των πολύχρονων αγώνων μας ενάντια σε κάθε πολιτική και ανήθικη, αυθαίρετη πράξη. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης της ορθής μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ο Σ.ΕΚ.Α. καλεί τα μέλη του που εργάζονται σε έργα του ΥΠΠΟΑ να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση πράξης κατάταξης (βλ. επισυναπτόμενο 6) στην υπηρεσία στην οποία απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν και να την κοινοποιήσουν στο Υπουργείο και τον Σ.ΕΚ.Α.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ για την αίτηση πράξης κατάταξης

Με κόκκινο (Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν πρωτ. ……/….. αιτήσεώς μου), επισημαίνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία της αρχικής αιτήσεως εφόσον αυτή υπάρχει. Σε περίπτωση νέας αίτησης διαγράφετε την πρόταση.

Με πράσινο (βλ. συνημμένη απόφαση Υπηρεσιακού συμβουλίου), επισημαίνετε στην αίτησή σας τη σχετική απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον την κατέχετε. Σε αντίθετη περίπτωση το διαγράφετε και καταθέτετε νέα αίτηση αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού στην υπηρεσία που πρόκειται να αναλάβετε υπηρεσία.  

 

B) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

 

Έπειτα από διάφορα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πλαίσιο των προκηρύξεων ΙΔΟΧ προσωπικού σε έργα αυτεπιστασίας του ΥΠΠΟΑ θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

  1. Φωτοαντίγραφα εγγράφων από δημόσιο φορέα δεν χρειάζονται επικύρωση (π.χ. πτυχίο, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις, αστυνομική ταυτότητα, ΔΟΑΤΑΠ κ.ά.).

  2. Τα πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών ή εγγράφων σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ στην περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, αυτός πρέπει να βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε 1.

  3. Στην περίπτωση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στο πλαίσιο των ιδιωτικών έργων αν και είναι επαρκής η βεβαίωση της οικείας εφορείας μαζί με την ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω κωλυμάτων που έχουν παρατηρηθεί κατά τόπους, καλό είναι να επισυνάπτετε και την βεβαίωση του ιδιώτη (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο).

  4. Στην περίπτωση που έχετε λάβει συνάφεια του μεταπτυχιακού σας από υπηρεσιακό συμβούλιο καλό είναι να την επισυνάπτετε μαζί με τα αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων για την ενίσχυση της ορθής μοριοδότησής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε δικηγόρο επικυρώνουμε το φωτοαντίγραφο εγγράφου ως γνήσιο αντίγραφο και στην προκήρυξη καταθέτουμε φωτοαντίγραφο της επικύρωσης του δικηγόρου. Επικύρωση εγγράφων μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ.

1 Επίσημη μετάφραση: Υπουργείο Εξωτερικών, ή Πρεσβεία ή προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή Δικηγόρο (Κώδικας Δικηγόρων- άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ208/27/09/2013/τ.Α’) ή έμμισθο διερμηνέα (διορισμένος βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914)

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Misthologio_Dimosiou_Nomos_4354-2015.pdf

2. Ermineutiki_Egiklios_Misthologiou.pdf

3. Ermineutiki_Egiklios_Paroxi_Odigion_gia_Orthi_Misthologiki_Katataksi_IDOX.pdf

4. Nomos_4369-2016.pdf

5. Diataksis_Anagnorisis_Proipiresias_se_Erga_Triton.pdf

6. Aitisi_Misthologikis_Katataksis.pdf

 

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις