Στις 05/10/23 ο ΣΕΚΑ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4939 έγγραφό του, ζητούσε από ΓΔΔΥΗΔ και ΔΔΑΔ:

 

ΘΕΜΑ: Για τον τρόπο αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων

Αξιότιμοι κ.κ.

Το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Τομέας Πολιτισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού εξέδωσε στις 03.04.23 οδηγία (συνημμένο 2) για τον τρόπο αναγνώρισης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σε προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αναιρεί προηγούμενη οδηγία της με ημερομηνία 31.07.20 (συνημμένο 1).

Ως Σύλλογος διαπιστώσαμε και στην πράξη την αναποτελεσματικότητα της πιο πρόσφατης οδηγίας, η εφαρμογή της οποίας α) καθυστερεί αχρείαστα την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων, β) περιπλέκει την εξαρχής ορθή μισθολογική κατάταξη του ΙΔΟΧ προσωπικού, και γ) δημιουργεί επιπρόσθετο, απολύτως αχρείαστο όγκο γραφειοκρατικών διεκπεραιώσεων στα ήδη βεβαρημένα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ζητάμε να αρθεί το άρθρο «γ» της από 03.03.23 οδηγίας, και να επανέλθει η οδηγία της 31.07.20, σύμφωνα με την οποία «προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φορά που προσλαμβάνεται (εκ νέου) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφ όσον βέβαια προσλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία και με την ίδια ειδικότητα».

 

Στις 20/02/24 ο υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟ κ. Ε. Αντωνόπουλος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71702 έγγραφό του απάντησε μέσω της ΔΔΑΔ:

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Κατόπιν του από 7.12.2023 και με αρ. εισερχ. 593038/7.12.2023 μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχετε αποστείλει στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης συνάφειας
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 3) του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ορίζουν ότι «α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ
οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ., β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης
περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι
συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της
θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για
τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων
αυτών, όργανο».
Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για τους εργαζομένους στο δημόσιο, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους
σχέσης. Όταν εφαρμόζονται στους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η
κρίση της συνάφειας πρέπει να γίνεται για κάθε διακριτή προκήρυξη, όπως ρητά προβλέπεται στον
νόμο.

Κατηγορίες: Διαύγεια ΣΕΚΑ

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ