από το έγγραφό μας υπ’αριθμόν 4940/08-10-23, προς ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΔΑΠΚ, ΓΓ ΥΠΠΟ, ΕΔΕΠΟΛ, με κοιν. σε ΣΕΑ

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) υπέβαλε με το υπ. αριθμ. ΑΠ4762 26/02/2023 έγγραφο προς την ΕΦΑ Καβάλας, το οποίο κοινοποιήθηκε στον γ.γ. ΥΠΠΟΑ, στη ΓΔΑΠΚ και στην ΕΔΕΠΟΛ, ερώτημα με θέμα «επιλεκτική διαχείριση επιτυχόντων σε προκήρυξη του 2021» για το υποέργο «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων» του έργου «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, διάρκειας 56 μηνών, εγκεκριμένου απαιτούμενου προσωπικού 3 θέσεων ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ και προϋπολογισμού 1.532.760 ευρώ.

Καθώς η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με την προκήρυξη υπ. αριθμ. 428503 10/09/2021 προκήρυξε 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου, και 2 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία, και παρά το γεγονός ότι έπειτα από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων στις 14/10/21 η ΕΦΑ διαπίστωνε ότι υπήρχαν επιτυχόντες σε όλες τις θέσεις παρόλα αυτά, έκτοτε εργάζεται μόνο ένας και όχι τρεις συνάδελφοι, όπως προβλέπει η προκήρυξη.

Ο Σύλλογος επισήμανε συγκεκριμένα τότε ότι ΔΕΝ αναζητήθηκαν οι υποψήφιοι των οριστικών πινάκων προκειμένου να ερωτηθούν αν αποδέχονται ή όχι τις θέσεις.

Με το υπ’ αριθμ. 96244 της 06/03/2023 έγγραφο προς τον ΣΕΚΑ με κοινοποίηση στον γ.γ. ΥΠΠΟΑ, στην ΓΔΑΠΚ και στην ΕΔΕΠΟΛ η ΕΦΑ Καβάλας διατείνεται πως, εξαιρουμένου ενός, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι αρνήθηκαν τη θέση.

Η απάντηση αυτή της ΕΦΑ, είναι αναληθής, και προσκρούει στις καταγγελίες των συναδέλφων μας, οι οποίοι ουδέποτε κλήθηκαν με λήψη μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αποστολέα την ΕΦΑ, να αποδεχτούν τη θέση. Εννοείται, η ΕΦΑ ΔΕΝ είναι σε θέση να αποδείξει την κλήση των υποψηφίων, παρά μπορεί μόνο να το ισχυρίζεται εγγράφως.

 

Η ΕΦΑ Καβάλας, αμέσως μετά την υποβολή ερωτήματος εκ μέρους του ΣΕΚΑ, κατά διαβολική σύμπτωση διαπίστωνε ότι οι οριστικοί πίνακες ήταν λανθασμένοι και για τον λόγο αυτό προέβη στην έκδοση «νέων» οριστικών πινάκων έπειτα από 17 μήνες!

Όμως σύμφωνα με την προκήρυξη σελ. 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ «οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων ….. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους. ……… Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία, και αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.

Ασφαλώς, μετά την έκδοση των πινάκων δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και οι οριστικοί αυτοί πίνακες της δεν αναμορφώθηκαν.

 

Πώς είναι δυνατόν να αλλάξουν οριστικοί πίνακες μετά την πάροδο 17 μηνών από την έκδοση τους και μόλις ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων έθεσε επίσημα ερώτημα σχετικά με την μη εργασιακή αποκατάσταση και των τριών υποψηφίων συνολικά;

Γιατί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ΔΕΝ αναμόρφωσε τους πίνακες μέσα σε 5 μέρες μετά την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων, όπως ορίζει η προκήρυξη;

 

Στην απάντησή της προς τον ΣΕΚΑ η ΕΦΑ Καβάλας εξηγούσε επιπλέον πως προέκυψαν μείωση του εργατικού προσωπικού και θέματα τροποποίησης της πράξης και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανάγκη πρόσληψης επιπλέον αρχαιολόγου.

Πώς είναι δυνατόν να μειώνεται το προσωπικό; Από μόνο του έβαινε μειούμενο ή επειδή ΕΦΑ δεν διατηρούσε το προσωπικό και έκανε απολύσεις εργατοτεχνικού προσωπικού;

Ωστόσο, άσχετα από αυτόν τον ισχυρισμό της εφορείας, το επιστημονικό προσωπικό των ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 428503 10/09/2021 έγγραφο της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών θα μπορούσε να ασχοληθεί και με άλλες εργασίες όπως με την καταγραφή, ταυτοποίηση, επαναδιάταξη, απομάκρυνση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

Εκτός από «νέους» οριστικούς πίνακες, η ΕΦΑ προέβη και σε «νέα» απόφαση τροποποίησης του υποέργου.

Πρακτικώς, η ΕΦΑ κατά τα έτη 2021 και 2022 είχε εκδώσει οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων και άλλων υποέργων που εκτελεί, για τους οποίους δεν έχει διαπιστώσει ακόμη ότι ήταν λανθασμένοι, με αποτέλεσμα οι ίδιοι υποψήφιοι σε αυτούς να κατατάσσονται στους επιτυχόντες ενώ στους «αναμορφωμένους» οριστικούς πίνακες, μετά από 17 μήνες από την έκδοση των οριστικών πινάκων του υποέργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων», να κατατάσσονται στους απορριφθέντες. Η όλη διαδικασία ρίχνει βαριές σκιές στον τρόπο επιλογής προσωπικού ή, με διαφορετική διατύπωση, στον τρόπο αποκλεισμού υποψηφίων από το δικαίωμά τους στη διεκδίκηση εργασίας υπό τους συγκεκριμένους κανόνες που το ίδιο το ΥΠΠΟ έχει ορίσει.

Κερασάκι στην τούρτα καταστρατήγησης της διαφάνειας της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων αποτελεί η αντικατάσταση των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους. Η ΕΦΑ εφάρμοσε το νέο σύστημα στους «νέους» οριστικούς πίνακες του υποέργου της αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων.

Στη συνέχεια, η ίδια βασική σύλληψη σε παραλλαγή εφαρμόστηκε και στην προκήρυξη υπ’ αριθμ. 423499 08/09/2023 προσωπικού θέσεων ΙΔΟΧ για το υποέργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Θάσου – Β’ Φάση», όπου αντικαταστάθηκαν τα πλήρη ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου και του ονόματος, π.χ. αντί Ελένη Παπαδοπούλου να αναγράφεται Ε. Π. (!)

Ωστόσο, σύμφωνα με την προκήρυξη σελ. 11: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Πώς είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός αν δεν γνωρίζει τα ονοματεπώνυμα των συν-υποψηφίων του;

Γιατί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας δεν θέλει να είναι γνωστά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και να μην μπορεί ένας υποψήφιος να κάνει χρήση του δικαιώματος του να ασκήσει ένσταση εναντίον συγκεκριμένου συν-υποψηφίου του;

 

Ως Σύλλογος θεωρούμε απαράδεκτη και αντεργατική την καταφανή η«δημιουργική» καταστρατήγηση εκ μέρους της εφορείας κάθε προτύπου ή υποδείγματος προκήρυξης θέσεων ΙΔΟΧ, καθώς η προαπαιτούμενη κάθε φορά «εξειδίκευση», η προαπαιτούμενη κάθε φορά εμπειρία και τα κριτήρια μοριοδότησης είναι συνεχώς τροποποιούμενα, μετατρέποντας σε ολοένα και πιο φωτογραφική τη διαδικασία, στον βαθμό που η τελευταία να τείνει να γίνει υπόδειξη προσωπικού από την πλευρά της.

Προς επίρρωση των παραπάνω παρουσιάζονται παρακάτω δυνάμει φωτογραφικές προκηρύξεις που εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, με ζητούμενες ειδικότητες που δεν προκύπτουν από κανένα οργανόγραμμα ή πρότυπο του ΥΠΠΟ:

 

1) Με την προκήρυξη ΑΠ 423499 08/09/23, για το υποέργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία σε έργο αναστήλωσης θεάτρου (!).

2) Με την προκήρυξη ΑΠ 588589 29/11/2022, για το υποέργο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ”», δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία σε έργα ανασκαφών.

3) Με την προκήρυξη ΑΠ 153818 09/04/2021, για το υποέργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου.

4) Με την προκήρυξη ΑΠ 381 24/01/2020, για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ – B΄ ΦΑΣΗ», δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου.

5) Με την προκήρυξη ΑΠ 487 01/02/2019, για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ – B΄ ΦΑΣΗ» δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργο αποκατάστασης ή/και ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου.

6) Με την προκήρυξη ΑΠ 1334 21/03/2019, για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΠΛ12) ΣΤΗΝ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» (ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5027789)», δημιουργήθηκε/ζητήθηκε η αυθαίρετη ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης ή/και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων.

7) Με την προκήρυξη 4310 12/10/2018, για το υποέργο «ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΦΙΛΊΠΠΩΝ» δημιουργήθηκαν/ζητήθηκαν οι εξής δύο αυθαίρετες ειδικότητες:

– ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση σε έργα ανάδειξης και αποκατάστασης βυζαντινών μνημείων.

ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση σε ανασκαφές βυζαντινών μνημείων.

 

Τέλος, πολύ πρόσφατα ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων με ερώτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, με κοινοποίηση σε ΓΔΑΠΚ, ΓΓ ΥΠΠΟΑ και ΕΔΕΠΟΛ αναζητούσε απαντήσεις για την μη αντικατάσταση αποχωρούντος ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ήδη από τις 26/06/23 με οικειοθελή παραίτηση από το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας-εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων» της ενταγμένης στο Ε.Σ.Π.Α πράξης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/145210/04-04-2022 (ΑΔΑ: 606Ψ4653Π4-ΜΚ8) απόφαση πρόσληψης.

Καθώς η απόφαση λύσης σύμβασης αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΠΟ στις 28/06/23, δεν είχε αναζητηθεί κανένας ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ από εκείνους που κατατάσσονταν σε επόμενες θέσεις του οριστικού πίνακα στην κατηγορία άνω των έξι μηνών και παρά το γεγονός ότι το έργο σύμφωνα με το έγγραφο έγκρισης των εργασιών με ΑΠ 514889, 29/11/2021 έχει διάρκεια 24 μηνών και θα διαρκέσει ως τις 04/04/2024 (!)

Η απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας γνωστοποιούσε ότι «το κυρίως έργο είχε σταματήσει επι του παρόντος, οπότε δεν θα υπήρχε αντικείμενο εργασίας». Δεν εξηγήθηκε από την εφορεία αν θα υπήρχε αντικείμενο εργασίας στην περίπτωση που δεν αποχωρούσε οικειοθελώς η πρώην εργαζόμενη ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ.

 

Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε την γνωστή θέση του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων για την αναγκαιότητα της αρχαιολογικής επίβλεψης των εκσκαφών στο πλαίσιο εκτέλεσης των τεχνικών έργων σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28-6-2002).

 

Ζητούμε τον έλεγχο όλων των αναφερόμενων περιστατικών, τα οποία αποτελούν καταφανείς αποκλίσεις από το πλαίσιο των χρηστών αρχών της διοικητικής πράξης. οι οποίες κομίζουν με μαθηματική συνέπεια άρση της εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Ζητούμε την εργασιακή αποκατάσταση των τριών ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ συνολικά στο υποέργο της Αναβάθμισης του Αρχαιολογικού έργου Φιλίππων, ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν εντός των τυπικών χρονοδιαγραμμάτων όλες οι εγκεκριμένες αρχαιολογικές εργασίες που θα αναδείξουν αυτόν τον σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, και την άμεση τοποθέτηση ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ στο υποέργο κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας-εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων όπως ορίζει ο Αρχαιολογικός Νόμος.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για κάθε σύννομη ενέργεια. Ο Σ.ΕΚ.Α. θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διεκδίκηση, καθώς οι ως άνω καταγγελλόμενες ενέργειες της ΕΦΑ Καβάλας ζημιώνουν ηθικά και υλικά τον Σύλλογο και τα μέλη του, ενώ στρέφεται ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου.

Κατηγορίες: Διαύγεια ΣΕΚΑ

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ