Άδειες και εκ περιτροπής εργασία ΙΔΟΧ εργαζομένων

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (συνημμένο ΦΕΚ 84Α) αποσαφηνίστηκαν περαιτέρω ζητήματα, τα οποία αφορούν στο καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο υπ’ αριθ. 37 με τίτλο «Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» διευκρινίζεται ότι «οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά» καθώς επίσης ότι «Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων».

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν σε ΙΔΟΧ εργαζόμενους οι οποίοι: Α) λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, Β) λαμβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, Γ) εργάζονται εκ περιτροπής, ή Δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους.

Ο Σύλλογος έχει ήδη ενημερώσει σχετικώς όλες τις ΕΦΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στη χορήγηση των νομίμων ειδικών αδειών στους ΙΔΟΧ υπαλλήλους τους και στην ένταξή τους στο πρόγραμμα της εκ περιτροπής εργασίας χωρίς κώλυμα στη μισθοδοσία τους, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη. Καλούμε τα μέλη μας να ενημερώσουν το Σύλλογο σε περίπτωση που συνεχίζουν να εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω ενέργειες προς τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους.

 

ΦΕΚ 84 Α 13.4.2020

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις