Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Τ.Θ. 30084, Τ.Κ. 10033, ΑΘΗΝΑ

Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501

Email: .

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) αποτελεί πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, αναγνωρισθέν δια της αρ. 1118/1995 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέν εις την οικεία στήλη του Βιβλίου Αναγνωρισμένων Σωματείων υπ' αυξ. αρ. 19979 και με καταστατικό εγκεκριμένο δια της αρ. 3898/2001 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Ιδρύθηκε το 1996, με την αρχική επωνυμία Σ.Α.Ε.Σ.Ι.Τ.-Ο.Τ.Α. (Σύλλογος Αρχαιολόγων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Έπίσης λειτουργούν τοπικά παραρτήματα με έντονη δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, όπως το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, το Παράρτημα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα και το Παράρτημα Κέρκυρας. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να εγγραφούν οι πτυχιούχοι αρχαιολόγοι που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται είτε στον ιδιωτικό, είτε στον Δημόσιο Τομέα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια εν γένει, με κάθε σχέση εργασίας.

Έχει εντάξει έως τώρα 1350 μέλη που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα αρχαιολογικά έργα (αυτοψίες, εκσκαφές, ανασκαφές, καταγραφή και ταξινόμηση του αρχαιολογικού υλικού), τα οποία διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα, υπό την άμεση εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την χρηματοδότηση Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών εργολάβων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Η αναγνώριση της προσφοράς των Εκτάκτων Αρχαιολόγων είναι καθολικά αποδεκτή στους κύκλους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς χάρη στις προσπάθειες τους αποπερατώθηκαν τα Ολυμπιακά και τα μεγάλα δημόσια έργα (όπως είναι το Μετρό, το Τραμ, η Εγνατία Οδός), ενώ συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια έργα και στις σωστικές ανασκαφές των ιδιωτικών οικοπέδων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153).

Ο Σ.ΕΚ.Α. από την ίδρυσή του, διαφυλάττει και προασπίζεται τα συλλογικά επαγγελματικά, οικονομικά και ασφαλιστικά συμφέροντα των μελών του. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών διαπραγματεύεται και υπογράφει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Σ.ΕΚ.Α. και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που αποτελούν τους κύριους εργοδότες των μελών. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει τα θεμελειώδη εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα των έκτακτων αρχαιολόγων καθορίζοντας το μισθό και τα επιδόματα που δικαιούνται. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να την τηρούν και την δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον αυτοί προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι ενεργά μέλη του και ταμειακώς τακτοποιημένα για το τρέχον έτος. Ο Σ.ΕΚ.Α. παρέχει ενημέρωση και προσφέρει στήριξη στα μέλη του σχετικά με τα όποια εργασιακά ζητήματα αντιμετωπίσουν.

Ο Σ.ΕΚ.Α. αγωνίζεται για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, αλλά και για την προστασία των αρχαιοτήτων και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατυπώνοντας τα αιτήματα του και προβαίνοντας επανειλημμένα σε υποδείξεις, αλλά και διαμαρτυρίες προς το ΥΠ.ΠΟ. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Πάγιο αίτημα του Συλλόγου είναι η μονιμοποίηση όλων των αρχαιολόγων που εργάζονται στα αρχαιολογικά έργα, δεδομένου της έλλειψης ικανού αριθμού επιστημονικού προσωπικού, γεγονός που καταδεικνύεται και από την πρόσληψη σε σταθερή βάση συμβασιούχων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Αρχική δικαίωση των αιτημάτων αποτέλεσε το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997), το οποίο κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόν διορισμού Αρχαιολόγων στο Δημόσιο, αναγνωρίζει την προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.

Καρπός των πολυετών προσπαθειών ήταν η Απόφαση 27/3-10-2005 της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των αρχαιολόγων σε έργα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υπό την εποπτεία πάντα της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, έχοντας μάλιστα ως αποτέλεσμα να υπαχθούν αρκετά μέλη του Συλλόγου στο Π.Δ.164/2004 και να επιτευχθεί επιτέλους η κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Καθώς όμως ο αριθμός των αρχαιολόγων που επανδρώνουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία παραμένει ανεπαρκής για τη διενέργεια των αρχαιολογικών εργασιών, την προστασία των αρχαιοτήτων και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Σ.ΕΚ.Α. υπόσχεται ότι θα εντείνει τις προσπάθειές του για δικαίωση των εκτάκτων αρχαιολόγων.

Το νέο καταστατικό του συλλόγου μας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης