Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Νομοθεσία

Η προϋπηρεσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί και απασχοληθεί σε σωστικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού σε τεχνικά έργα τρίτων αναγνωρίστηκε με την απόφαση αρ. 27 / 3-10-2005 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ ως προϋπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να υπαχθεί το εν λόγω προσωπικό στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 και να καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

Περισσότερα...


Η προϋπηρεσία των αρχαιολόγων αναγνωρίζεται ακόμα και σε έργα ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997):

Περισσότερα...


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 / 5 Απριλίου 2011

Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα.

Κατεβάστε ολόκληρο νόμο σε μορφή pdf

 

Π.Δ. 99/18/24.3.92. (ΦΕΚ 46 Α'-Διόρθωση Σφάλματος. στο ΦΕΚ-66Α/92)

 Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -Γενικές διατάξεις

 'Άρθρο 10 : Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

(Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010). Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 42. 4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.")

Περισσότερα...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3840/30.3.2010- ΦΕΚ A 53/31.3.2010

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

Περισσότερα...

Όλες οι αρχαιολογικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και της παρακολούθησης των εκσκαφών, διενεργούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄):

 Αρ. Φύλλου 153

28 Ιουνίου 2002

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3028

 Άρθρο 37: Σωστικές ανασκαφές

 1. Η ανασκαφή για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύ­πτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ι­διωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγο­νότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική α­νασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία.

Περισσότερα...