Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

ΑΙΓΕΥΣ - Πρόγαμμα διαλέξεων
Διαλέξεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΥΤΟΥΤΟ
Διάλεξη στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών